ศาลแขวงนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครราชสีมา Tel : 044258560 , 044-247771 FAX : 044-241102 Email : nksmc@coj.go.th

ร่วมพิธีเปิดโครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน ของศาลจังหวัดนครราชสีมา

ร่วมพิธีเปิดโครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน ของศาลจังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. นายสมหวัง  กองใจ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดโครงการ ดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน ของศาลจังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมที่ 1 อบรมความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน ให้แก่ คู่ความ ผู้ประกันและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการบรรยาย เรื่อง ขั้นตอนการปล่อยชั่วคราว และขั้นตอนการบังคับคดี ซึ่งมีวิทยากรจากศาลจังหวัดนครราชสีมา ศาลแขวงนครราชสีมา และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ร่วมบรรยายโดยนางสาวสุทรรศนีย์ สวัสดี นิติกรชำนาญการ และนายสิทธิศักดิ์ ตะสันเทียะ นิติกร กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลแขวงนครราชสีมา ร่วมเป็นวิทยากร ในการบรรยายในครั้งนี้ ณ โรงแรมสบายโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา